Projekt realizowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny)

Oś priorytetowa XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs

Wartość projektu: 191 408,38 zł
Dofinansowanie: 162 697,12 zł

Celem projektu jest poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Katolickim Przedszkolu im. Dzieciątka Jezus w Cieszynie dzięki zajęciom dodatkowym wyrównującym szanse edukacyjne 86 dzieci (32K, 54M) w zakresie stwierdzonych deficytów oraz doskonalenie kompetencji zawodowych 5 nauczycielek (5K) w oparciu o potrzeby edukacyjne określone w diagnozie w okresie od 1.08.2021 do 31.08.2022.

Efektem realizacji projektu będą następujące wskaźniki produktu:
Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej: 86 (32K,54M)
Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie 5 (5K)
Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK): 1

Wskaźniki specyficzne dla programu
Liczba godzin zajęć dodatkowych zwiększających szanse edukacyjne dzieci w edukacji przedszkolnej: 960

Wskaźniki rezultatu
Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu 4 (4K)

W ramach projektu realizowane będą dwa zadania:

1/ Prowadzenie dodatkowych zajęć wyrównujących szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów przez 12 miesięcy. W ramach tego zadania przewidziano rozszerzenie oferty placówki o dodatkowe zajęcia terapeutyczne:

 • Terapia przez sztukę
 • Terapia ręki
 • Terapia ruchem
 • Terapia kompetencji emocjonalnych
 • Terapia kompetencji społecznych
 • Terapia kompetencji językowych i komunikacyjnych

2/ Podniesienie kwalifikacji nauczycieli przedszkola. W ramach tego zadania przewidziano

 • studia podyplomowe:
  • Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka – studia podyplomowe: Pedagogika specjalna – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
  • Autyzm, Zespół Aspergera oraz inne całościowe zaburzenia – diagnoza i terapia – studia podyplomowe: Pedagogika specjalna – Edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • szkolenia:
  • Terapia ręki I i II stopień
  • Terapia behawioralna III modułowy kurs bazowy
  • Trening Umiejętności Społecznych – kurs certyfikacyjny

Ruszył projekt „Aktywne przedszkolaki”

Terapia kompetencji językowych i komunikacyjnych

Terapia ręki

Terapia przez sztukę

Terapia kompetencji społecznych

Terapia kompetencji emocjonalnych

Terapia ruchem